Hoppa till innehåll

Dataskyddsbeskrivning: Vanda Energi Elnät Ab

Genom denna dataskyddsbeskrivning ges information i enlighet med dataskyddslagstiftningen till den registrerade, det vill säga den personuppgiftsansvariges kund, samt till tillsynsmyndigheten.

1 Personuppgiftsansvarig
Vanda Energi Elnät Ab
FO-nummer: 2038408-0
Postadress: PB 95, 01301 Vanda
Telefon: 09 829 0900
Webbtjänst: www.vantaanenergiasahkoverkot.fi

2 Personer som ansvarar för registerärenden samt kontaktuppgifter
Person som ansvarar för registret
Janne Hartikainen
Postadress: PB 95, 01301 Vanda

Dataskyddsansvarig
Heidi Itkonen
Postadress: PB 95, 01301 Vanda
Besöksadress: Peltolavägen 27, 01300 Vanda
Förfrågningar om dataskydd https://tietopalvelu.vantaanenergia.fi/sahkoverkotlomake

3 Registrets namn
Vanda Energi Elnät Ab:s kundregister (Kundregistret).

De registrerade är Vanda Energi Elnät Ab:s kunder, som kan vara privatpersoner, företag eller sammanslutningar.

4 Ändamålet med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund för behandlingen
Ändamålet med behandlingen av personuppgifter i Kundregistret är att sköta kundrelationer och arbetsuppgifter som hänför sig till Vanda Energi Elnät Ab:s affärsverksamhet, erbjuda och kommunicera om tjänster och produkter samt säkerställa, upprätthålla och utveckla kundrelationerna och kvaliteten på befintliga och framtida tjänster och produkter.

Vanda Energi Elnät Ab arrangerar offentliga tävlingar och utlottningar som är riktade till kunderna, och uppgifter som lämnas av personer som deltar i dessa sparas för dessa ändamål.

För ovan nämnda ändamål kan personuppgifter behandlas för att sköta Vanda Energi Elnät Ab:s kundrelationer samt för att analysera användningen av, erbjuda och utveckla tjänster och produkter, identifiera kundrelationer och registrerade, för statistik, för kundkommunikation samt för opinions- och marknadsundersökningar.

Vid behandlingen av personuppgifter följer Vanda Energi Elnät Ab tillämplig lagstiftning, så som elmarknadslagen, dataskydds- och personuppgiftslagen samt EU:s allmänna dataskyddsförordning. Personuppgifter kan behandlas för att fullgöra skyldigheter i anslutning till tillämpliga lagar samt myndighetsföreskrifter och -anvisningar.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är avtal, lagstadgat krav eller den personuppgiftsansvariges berättigade intresse. Berättigade intressen är att producera, stödja och utveckla affärsverksamheten och tjänsterna.

5 Registrets datainnehåll
I samband med Kundregistret kan följande uppgifter som gäller kunden eller någon annan registrerad person behandlas:
• basuppgifter om den registrerade (så som namn, födelsetid, personbeteckning, adressuppgifter, FO-nummer, kundnummer, förbrukningsplatsnummer, användarnamn och/eller någon annan identifikationskod, lösenord och kontaktspråk),
• uppgifter om företagens kontaktpersoner (så som uppgifter om arbetsgivaren och den registrerades professionella ställning),
• kontaktuppgifter (så som adressuppgifter, telefonnummer och e-postadress),
• uppgifter som rör betalning och fakturering (så som uppgifter om fakturering, avgifter, betalning och indrivning, förhandsuppskattningar, standardersättnings- och skadeståndsuppgifter och kreditupplysningar),
• uppgifter som rör kundrelationen och avtalen (så som uppgifter om avtal, beställningar samt ikraftvarande och avslutade tjänster, uppgifter om skötsel av ärenden, uppgifter om fullmakter, inspelade kundkontakter (så som inspelade telefonsamtal och sparade e-postmeddelanden), korrespondens och övriga kontakter med Vanda Energi Elnät Ab samt uppgifter i anslutning till marknadsföring),
• uppgifter som rör tjänster och produkter (så som uppgifter om beställningar, giltighet, ändringar och upphöranden, uppgifter om störningar, nödvändiga uppgifter om användning av nättjänster och mobila tjänster, uppgifter från den registrerade själv om vad han eller hon är intresserad av, cookies och uppgifter som rör användningen av dem samt användarprofiler som bildats på basis av uppgifter som behandlats i samband med Kundregistret),
• uppgifter om elförbrukningen (så som mätdata som samlats in av elmätaren på förbrukningsplatsen samt elförbrukningsrapporter),
• marknadsföringsförbud och -samtycken (så som direktmarknadsföringsförbud, telefonmarknadsföringsförbud, samtycke till digital marknadsföring),
• eventuella övriga uppgifter som samlats in separat med den registrerades samtycke.

6 Regelmässiga uppgiftskällor
Uppgifter om den registrerade erhålls regelmässigt
• från den registrerade själv när han eller hon blir kund hos Vanda Energi Elnät Ab, registrerar sig som användare av Vanda Energi Elnät Ab:s tjänster, använder Vanda Energi Elnät Ab:s tjänster eller när någon annan saklig anknytning uppkommer mellan Vanda Energi Elnät Ab och den registrerade,
• från den registrerade själv när han eller hon begär offert från Vanda Energi Elnät Ab eller ger sitt samtycke till att hans eller hennes uppgifter läggs till i Vanda Energi Elnät Ab:s Kundregister,
• från andra elmarknadsparter som är verksamma på elmarknaden på grundval av informationsutbyte som grundar sig på tillämplig lag, förfaringssätt eller myndighetsföreskrifter.
• Uppgifter i Kundregistret kan också samlas in, lagras och uppdateras exempelvis från register som förs av Befolkningsregistercentralen, Suomen Asiakastieto Oy eller någon annan personuppgiftsansvarig som tillhandahåller adress-, uppdaterings- eller andra motsvarande tjänster.
Personuppgifter kan också samlas in och uppdateras från myndigheter och övriga tredje parter inom ramen för tillämplig lag, för de ändamål som nämns i denna dataskyddsbeskrivning.
Vanda Energi Elnät Ab spelar in kundtjänstsamtal för att säkerställa och utveckla kundtjänstens kvalitet.

7 Regelmässigt utlämnande av uppgifter
För att producera tjänster kan personuppgifter lämnas ut till samarbetspartners som Vanda Energi Elnät Ab omsorgsfullt valt ut, för ändamål enligt denna dataskyddsbeskrivning.

Personuppgifter kan för ändamål som nämns i denna registerbeskrivning och inom ramen för vad som tillåts och föreskrivs i vid var tid gällande lagstiftning, myndighetsföreskrifter samt branschorganisationernas anvisningar lämnas ut till exempelvis myndigheter, andra energibolag som är verksamma på elmarknaden, fastighetsägare och disponenter samt till parterna i elleverans- och elförsäljningsavtal. Uppgifter som rör förbrukningsplatsen, elförbrukningen och avtalets innehåll kan inom ramen för tillämpliga sekretessbestämmelser lämnas ut till den registrerades elförsäljare.

8 Lagringstid för uppgifterna
Uppgifterna lagras bara så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som specificeras i denna Dataskyddsbeskrivning, i regel så länge som kundrelationen varar. Därefter raderas uppgifterna, om vi inte är skyldiga att bevara dem enligt lag eller enligt rättigheter och skyldigheter som grundar sig på avtal mellan parterna.
Kunduppgifter som grundar sig på avtal ska bevaras i tio (10) år efter att avtalet upphört, inspelade kundkontakter lagras i ett (1) år. Uppgifter som rör tävlingar och utlottningar lagras i en (1) månad.
Kunden kan också själv påverka uppgifternas förvaringstid i enlighet med de rättigheter som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning.

9 Översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES
Uppgifter i Kundregistret översänds inte till stater utanför EU eller EES.

10 Principerna för skyddet av registret
Personuppgifter i elektronisk form är skyddade genom i branschen allmänt godtagbara och skäliga tekniska metoder så som brandväggar och lösenord. Övrigt material som inte är i elektronisk form och innehåller Kundregistrets personuppgifter är placerat i låsta utrymmen som obehöriga inte har tillträde till.

Endast specificerade anställda hos den personuppgiftsansvarige eller hos företag som agerar på dennes uppdrag och för dennes räkning har åtkomst till personuppgifter som behandlas i Kundregistret i enlighet med de behörigheter som Vanda Energi Elnät Ab beviljat. Vanda Energi Elnät Ab beaktar tillämplig lagstiftning och myndighetsföreskrifter samt branschorganisationernas anvisningar för att säkerställa att personuppgifterna behandlas konfidentiellt.

11 Rätt till insyn, rättelse och förbud
Den registrerade har enligt dataskyddsförordningen rätt att kontrollera vilka uppgifter som har sparats om honom eller henne i Kundregistret. Elektronisk begäran om insyn görs på adressen https://tietopalvelu.vantaanenergia.fi/sahkoverkotlomake. Skriftlig begäran om insyn görs personligen på den personuppgiftsansvariges kontor, där den registrerades identitet kontrolleras. Vanda Energi Elnät Ab tar ut en skälig ersättning för lämnandet av uppgifter, om den registrerade utövar sin rätt till insyn oftare än en gång per år.

Den registrerade har enligt dataskyddsförordningen rätt att förbjuda att uppgifter om honom eller henne behandlas och lämnas ut för direktreklam, distansförsäljning och direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar. Förbudsrätten gäller inte kundkommunikation i samband med tjänster som kunden beställt och inte heller annan kommunikation som sker i samband med tjänsterna för att tillhandahålla dessa tjänster.

Den registrerade har enligt den allmänna dataskyddsförordningen rätt att kräva att Vanda Energi Elnät Ab rättar, raderar eller kompletterar uppgifter i registret som är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade med avseende på ändamålet med behandlingen av uppgifter.

Den registrerade har rätt att kräva begränsning av behandlingen av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen samt överföring av uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Den registrerade är ansvarig för att de uppgifter han eller hon uppgett är riktiga. Den registrerade bör meddela om det sker förändringar i de uppgifter han eller hon uppgett.

12 Anförande av besvär hos tillsynsmyndigheten
Om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter strider mot tillämplig lagstiftning eller att hans eller hennes lagstadgade rättigheter har kränkts, kan han eller hon anföra besvär hos dataskyddsmyndigheten, vars kontaktuppgifter finns på följande adress: www.tietosuoja.fi.

23.1.2020

Utskrift: Du kan skriva ut den här dataskyddsbeskrivningen på följande sätt: Högerklicka på musen > Välj ’Skriv ut/Print’